ТИХИЙ УЖАС УКРАИНСКОЙ ФЕМИДЫ. Как работают административные суды Украины. Судебный документ: Часть 2. «Незадовільним є стан організації діяльності Вищого адміністративного суду України»

В распоряжении «Хроник и комментариев» оказалось постановление Верховного Суда Украины, подписанное председателем Верховного суда и главой Совета судей Украины,  в котором анализируется работа административных  судов страны за определенный промежуток времени.  Факты, изложенные в этом документе, еще раз подтверждают то, что говорят в народе – не дай Бог встретиться с нашей Фемидой.

 ЧАСТЬ  2.

«Виявлено непоодинокі випадки розгляду справ суддями однієї судової палати у складі колегій суддів інших судових палат, в тому числі в якості головуючих, а також розгляду судовими палатами справ, вирішення яких належить до спеціалізації інших судових палат.

Часто суддями Вищого адміністративного суду України не дотримується процесуальне законодавство. Має місце практика, коли судді спочатку витребовують справу, а потім відкривають касаційне провадження. Це не відповідає вимогам частини другої статті 214 КАС України. Одні судді постановляють одну ухвалу, якою відкривають провадження у справі, та витребовують справу, а інші – дві самостійні ухвали: про відкриття провадження у справі та про витребування справи. Витребування справи інколи здійснюється супровідним листом за підписом судді-доповідача, а не шляхом постановлення відповідної ухвали.

В окремих справах при залишенні без змін оскаржених судових рішень Вищим адміністративним судом України щодо поданих касаційних скарг постановляються ухвали про їх відхилення, а не про залишення без задоволення, як це вимагається нормами статей 223, 230 КАС України.

Ухвалюються судові рішення, які не відповідають вимогам статті 231 КАС України: без мотивувальної частини (обґрунтування мотивів, з яких суд дійшов відповідних висновків), без зазначення норм закону, якими суд керувався, постановляючи ухвалу, а також без зазначення в резолютивній частині строку і порядку набрання судовим рішенням законної сили та порядку його оскарження.

У багатьох випадках у судових рішеннях не зазначаються чи вказуються помилково: номер справи, суддя-доповідач, головуючий у справі; закони, якими суд керувався при ухваленні судового рішення.

У Вищому адміністративному суді України існує неоднакова практика ухвалення судових рішень за заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, коли відповідні обставини не належать до підстав перегляду судових рішень, передбачених частиною другою статті 245 КАС України. Так, в одних випадках у відкритті провадження за нововиявленими обставинами відмовлялося, а в інших – така заява розглядалася по суті з прийняттям постанови про залишення її без задоволення.

Численними є порушення вимог статті 167 КАС України щодо строків надіслання судових рішень учасникам судового процесу. Існують випадки перегляду суддями Вищого адміністративного суду України судових рішень, які не підлягають оскарженню, зокрема ухвал про відмову в забезпеченні доказів.

Виявлено непоодинокі випадки невнесення судових рішень Вищого адміністративного суду України до Єдиного державного реєстру судових рішень всупереч нормам Закону України “Про доступ до судових рішень”. Водночас траплялися випадки, коли фактично прийнята Вищим адміністративним судом України постанова вносилася до Єдиного державного реєстру судових рішень як ухвала.

У 2007 році Вищий адміністративний суд України надіслав до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру 31 510 копій судових рішень, упродовж 2008 року – 54 030 копій судових рішень (з них 3490 – надіслано двічі). При цьому в грудні 2008 року від Вищого адміністративного суду України надійшло 41 474 копії судових рішень в електронному вигляді, записаних на оптичному носії. У зв’язку з цим виникає сумнів щодо своєчасності надіслання Вищим адміністративним судом України копій судових рішень у визначений законодавством строк.

Незадовільним є стан організації діяльності Вищого адміністративного суду України. Головою Вищого адміністративного суду України не вжито заходів для виконання вимог пункту 3 частини першої статті 41 Закону України “Про судоустрій України” щодо утворення судових палат Вищого адміністративного суду України – такі палати утворено з порушенням встановленого законом порядку.

Кількісний склад судових палат сформовано без урахування необхідності забезпечення рівномірного навантаження щодо розгляду справ між усіма суддями Вищого адміністративного суду України.

Судові палати утворено за двома критеріями – суб’єкти звернення до суду (фізичні та юридичні особи) та предмет спору. Це суттєво ускладнює розмежування спеціалізації між палатами.

Згідно з наказом Голови Вищого адміністративного суду України певні категорії справ рівномірно розподіляються між 4 судовими палатами без урахування їх спеціалізації, що є порушенням вимог частини третьої статті 38 Закону України “Про судоустрій України”.

Головою Вищого адміністративного суду України на неналежному рівні здійснюється керівництво роботою апарату суду (пункт 5 частини першої статті 41 Закону України “Про судоустрій України”), зокрема в частині забезпечення ведення працівниками апарату діловодства в суді, здійснення кадрової роботи, інформаційно-технічного забезпечення суддів. Апарату Вищого адміністративного суду України (окремим його працівникам) надано повноваження, які відповідно до законодавства про судоустрій не можуть ними здійснюватися (забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів, Ради суддів адміністративних судів тощо).

Неналежним чином організовано роботу в частині забезпечення виконання повноважень Голови Вищого адміністративного суду України щодо внесення подань про призначення та обрання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду. У не встановлений законом спосіб (усунувши від виконання повноважень кваліфікаційну комісію, Державну судову адміністрацію України) створено можливість його протизаконного впливу на процедуру призначення та обрання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду.

Головою суду порушується законодавчо встановлена процедура призначення та обрання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду.

Голова Вищого адміністративного суду України приймав відповідні документи щодо необґрунтованого введення посад (у тому числі заступників голів судових палат) та утворення структурних підрозділів апарату суду.

Вищим адміністративним судом України не усунуто недоліки щодо виконання працівниками апарату (помічниками суддів) цього суду не притаманних їм обов’язків, виявлені при попередньому вивченні організації роботи Вищого адміністративного суду України у квітні 2007 року.

Вивчення стану організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву у Вищому адміністративному суді України засвідчило істотні порушення нормативно-правових актів, які регламентують таку діяльність.

Так, частина обліково-статистичних карток на касаційну скаргу, провадження не відповідають Інструкції про порядок ведення обліково-статистичної роботи у Вищому адміністративному суді України (заповнюються дві різні обліково-статистичні картки: одну затверджено наказом Голови Вищого адміністративного суду України від 22 червня 2006 року № 36/о, а іншу – нормативно не визначено).

Обліково-статистичні картки зберігаються у відповідних картотеках не за датою надходження до суду справи або матеріалу, а окремо по суддях відповідної судової палати, що є грубим порушенням вимог зазначеної Інструкції.

Під час вивчення відображення відомостей в обліково-статистичних картках виявлено порушення вказаної Інструкції. Так, у багатьох таких картках на касаційну скаргу, провадження не заповнюються або неправильно заповнюються пункти “Строк розгляду справи”, “Справа знаходилась у суді”, неправильно заповнюється пункт “Строк розгляду справи”. Порушується вимога про те, що при надходженні кількох касаційних скарг щодо одного судового рішення скарги обліковуються під одним номером.

Звіти Вищого адміністративного суду України за 2007 рік та перше півріччя 2008 року складено з порушенням вимог Інструкції щодо заповнення статистичної звітності, якою передбачено, що статистичні звіти складаються до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, проте звіти за 2007 рік складено 31 січня 2008 року, а за перше півріччя 2008 року – 30 липня 2008 року. Крім того, звіти за перше півріччя 2008 року всупереч цій Інструкції не підписано виконавцем звітів.

Неналежною є діяльність Вищого адміністративного суду України з надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою забезпечення правильного та однакового застосування ними законодавства.

Так, розпорядженням Голови Вищого адміністративного суду України та голови Ради суддів адміністративних судів України від 12 листопада 2007 року № 31 рс було утворено робочу групу з перевірки стану організації роботи із забезпечення здійснення судочинства та надання методичної допомоги Київському апеляційному адміністративному суду та окружному адміністративному суду міста Києва. Проте оскільки така робота в зазначених судах у 2007 році не проводилася, дане розпорядження визнано таким, що втратило чинність, розпорядженням від 16 травня 2008 року № 165 рс.

У 2008 році надано методичну допомогу Київському апеляційному адміністративному суду, окружному адміністративному суду м. Києва, Вінницькому, Житомирському, Чернігівському окружним адміністративним судам. Вивчення стану організації роботи із забезпечення здійснення судочинства у цих судах, розташованих у різних адміністративно-територіальних одиницях України, проводилися однією робочою групою протягом нетривалого часу (20 травня – 6 червня). За результатами вивчення роботи зазначених судів складено одну довідку (обсягом 35 сторінок), а заслухано це питання на спільному засіданні президії Вищого адміністративного суду України та Ради суддів адміністративних судів України лише 3 жовтня 2008 року.

Вивчення стану організації роботи зі здійснення судочинства та надання методичної допомоги в інших адміністративних судах, визначених графіком (зокрема: в Донецькому апеляційному адміністративному та Донецькому окружному адміністративному, Луганському окружному адміністративному; Одеському апеляційному адміністративному та Одеському окружному адміністративному; Харківському апеляційному адміністративному та Харківському окружному адміністративному; Дніпропетровському апеляційному адміністративному; Львівському апеляційному адміністративному, Рівненському окружному адміністративному та Івано-Франківському окружному адміністративному) у 2008 році не проводилися.

Не виконує Вищий адміністративний суд України передбаченого пунктом 3 частини першої статті 39 Закону України “Про судоустрій України” повноваження щодо забезпечення єдності судової практики в адміністративних справах.

Узагальнення судової практики на засіданнях відповідних судових палат Вищого адміністративного суду України не заслуховувалися та витяги з узагальнень судам нижчого рівня не надсилалися. Це свідчить про відсутність практичної реалізації матеріалів узагальнень судової практики в аспекті забезпечення Вищим адміністративним судом України однакового застосування законодавства судами нижчого рівня.

Окремі узагальнення здійснено з проблематики, яка не є актуальною. У той же час із таких категорій спорів, у яких склалась дійсно неоднакова судова практика, а також існують помилки в застосуванні законодавства, узагальнення Вищим адміністративним судом України не проводилися.

Продолжение следует

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s