В распоряжении «Хроник и комментариев» оказалось постановление Верховного суда Украины, подписанное председателем Верховного суда и главой Совета судей Украины,  в котором анализируется работа административных  судов страны за определенный промежуток времени.  Факты, изложенные в этом документе, еще раз подтверждают то, что говорят в народе – не дай Бог встретиться с нашей Фемидой.

 ЧАСТЬ  4.  Івано-Франківський окружний адміністративний суд

 «Вивчення стану організації та здійснення судочинства в Івано-Франківському окружному адміністративному суді показало, що на розгляді суду в першому півріччі 2008 року перебувало майже 2,9 тис. справ та матеріалів.

У середньому щомісяця відповідно до штатного розпису (22 судді) кожний суддя окружного адміністративного суду мав отримувати на розгляд по 21,6 справ і матеріалів. Фактично до кожного працюючого судді (3 судді) надходило 158,1 справ і матеріалів. З урахуванням повернених розглянуто 1,2 тис. справ та матеріалів, або 40,5 % від тих, що перебували на розгляді. Залишилися нерозглянутими 1,7 тис. справ та матеріалів, або 59,5 % від тих, що перебували на розгляді. У строк понад 2 місяці (частина перша статті 122 КАС України) (без урахування справ, провадження в яких зупинено) розглянуто 884 справи, або 35,3 % від тих, що перебували в провадженні. Виявлено випадки розгляду справ протягом 6–10 місяців.

Порушуються вимоги частини третьої статті 107 КАС України щодо строків відкриття провадження в адміністративній справі не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до суду. Тривалий час не вирішуються справи, які мали б розглядатися у найкоротші строки з урахуванням специфіки предмета позову.

При фіксуванні судового процесу суддями допускаються порушення норм статей 41 і 42 КАС України (ведеться один журнал усіх судових засідань по справі або журнал судового засідання відсутній взагалі тощо). При здійсненні підготовчого провадження ухвали про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до розгляду не постановлялися. Має місце постановлення ухвал про відкриття провадження до подачі позовної заяви (порушення вимог статті 107 КАС України).

Допускалися також інші випадки недотримання норм процесуального права: порушення строків надіслання копії судового рішення особі, яка бере участь у справі, але не була присутня в судовому засіданні (стаття 167 КАС України), порушення при постановленні ухвал про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі (стаття 109 КАС України) тощо.

Судді не дотримуються встановлених законом правил підсудності справ. Зокрема, виявлено випадки розгляду земельних спорів; справ за скаргами на дії державних виконавців при виконанні судових рішень, ухвалених судами інших юрисдикцій; про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно; про визнання недійсними договорів, які не є адміністративними; спорів про приватизацію державного майна тощо.

Виявлено факти відмови у відкритті провадження у справі та закриття провадження у справі, у той час, як справа належить до юрисдикції адміністративних судів (наприклад, про стягнення недоплаченої разової щорічної грошової допомоги учаснику бойових дій тощо).

Наявна велика кількість ухвал у справах, що мають соціальне значення, про повернення позовних заяв у зв’язку з невиконанням ухвал про усунення недоліків адміністративного позову (необхідно зазначити позовні вимоги щодо кожного з відповідачів).

Не завжди дотримуються положення закону (пункт 3 частини першої статті 156, стаття 157 КАС України) при вирішенні питань про зупинення провадження у справі до вирішення іншої справи, при закритті провадження у справі. За заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами ведуться окремі провадження, які не долучаються до матеріалів основної справи.

Неправильною є судова практика у справах про надання дозволу ДПІ на проведення позапланової виїзної перевірки щодо з’ясування відсутності чи підтвердження факту надання послуг суб’єктом підприємницької діяльності у сфері грального бізнесу без наявності торгових патентів (щодо наявності в приміщенні гральних автоматів).

Допускаються випадки неправильного застосування норм матеріального права у справах про стягнення фінансових санкцій за порушення Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень ДПІ, про стягнення щорічної разової грошової допомоги тощо. У зв’язку із цим відповідні судові рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду неодноразово скасовувалися судами апеляційної та касаційної інстанцій.

Встановлено, що суд здійснює правосуддя в приміщенні, яке використовується ним на правах оренди. Відповідно до договору оренди будівлі від 8 липня 2007 року № 1 Івано-Франківський окружний адміністративний суд в особі голови суду Черепія П.М. уклав із ТОВ “Станіславська торгова компанія” в особі директора Василик Г.І. договір оренди будівлі за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 47, із сплатою орендної плати в розмірі 1 грн за квадратний метр на рік.

Встановлено, що на посаду судді вперше призначено 7 суддів, які до цього не мали стажу роботи у судовій системі, хоча у списку осіб, які претендували на посади суддів, перебували судді інших судів та працівники апаратів судів.

Таким чином, вивчення стану організації та здійснення судочинства у Вищому адміністративному суді України, Львівському апеляційному адміністративному суді, Львівському та Івано-Франківському окружних адміністративних судах дає підстави для висновку про те, що зазначеними судами не забезпечується ефективного судового захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічних правовідносин від порушень органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, іншими суб’єктами владних повноважень, що становить завдання цих судів відповідно до частини першої статті 2 КАС України.

Результати вивчення свідчать про наявність істотних недоліків в організації та здійсненні судочинства в зазначених адміністративних судах, які потребують негайного усунення, а також про грубі системні порушення визначених законом засад організації діяльності цих судів та порядку здійснення ними адміністративного судочинства, що вкрай негативно позначається на оперативності та якості здійснення правосуддя.

Головами усіх адміністративних судів, в яких вивчався стан здійснення судочинства, не забезпечувалося належне здійснення повноважень щодо організації діяльності цих судів відповідно до чинного законодавства.

З урахуванням наведеного Президія Верховного Суду України та президія Ради суддів України, керуючись статтями 54, 116 Закону України “Про судоустрій України”,

постановляють:

1. Інформацію про стан організації та здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України, Львівським апеляційним адміністративним судом, Львівським та Івано-Франківським окружними адміністративними судами взяти до відома.

2. Визнати незадовільним здійснення головами Вищого адміністративного суду України, Львівського апеляційного адміністративного суду, Львівського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів повноважень щодо організації діяльності цих судів.

3. Голові Вищого адміністративного суду України, в.о. голів Львівського апеляційного та Львівського окружного адміністративних судів, голові Івано-Франківського окружного адміністративного суду вжити заходів щодо усунення виявлених під час вивчення недоліків.

4. Звернути увагу суддів адміністративних судів на необхідність чіткого і неухильного дотримання норм КАС України щодо своєчасного вирішення питань про відкриття провадження у справах та їх підготовки до розгляду, вирішення справ протягом розумного строку, підвищення їх особистої відповідальності за якісний та оперативний судовий розгляд справ, дотримання при цьому правил підсудності справ адміністративним судам, належного складання та оформлення судових рішень, реагування окремими ухвалами на випадки порушення законодавства відповідними учасниками правовідносин.

5. Головам зазначених адміністративних судів вжити заходів щодо забезпечення передачі суддям у порядку черговості відповідно позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у строки, передбачені законодавством, щодо недопущення їх втручання у діяльність суддів при розгляді і вирішенні відповідних адміністративних справ.

6. Рекомендувати Голові Вищого адміністративного суду України:

– усунути недоліки в організації роботи Вищого адміністративного суду України, зокрема забезпечити: дотримання спеціалізації судових палат з розгляду справ; недопущення випадків розгляду справ суддями однієї судової палати у складі колегій суддів інших судових палат; вжиття заходів щодо приведення структури апарату суду у відповідність із вимогами законодавства; зменшення кількості нерозглянутих касаційних скарг і справ; рівномірне навантаження щодо розгляду справ на суддів Вищого адміністративного суду України; своєчасне внесення судом судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; належне ведення обліково-статистичної роботи (правильне оформлення та повнота заповнення обліково-статистичних карток; вчасне і правильне складання статистичних звітів); невиконання працівниками апарату суду не притаманних їм обов’язків;

– забезпечити здійснення систематичного аналізу стану оперативності та якості розгляду справ суддями суду. Заслуховувати результати аналізу на засіданні президії Вищого адміністративного суду України та за виявленими фактами порушення суддями вимог законодавства при здійсненні правосуддя вживати заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

– організувати надання постійної методичної допомоги суддям апеляційних та окружних адміністративних судів, заслуховувати інформацію голів цих судів щодо організації їх роботи на засіданнях президії Вищого адміністративного суду України.

7. Рекомендувати в.о. голови Львівського апеляційного адміністративного суду усунути недоліки в організації роботи суду, зокрема забезпечити: недопущення фактів втручання у процесуальну діяльність суддів і здійснення правосуддя; недопущення практики несвоєчасного надіслання справ до судів першої інстанції; зменшення кількості нерозглянутих апеляційних скарг і матеріалів; своєчасне внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; належне ведення обліково-статистичної роботи (правильне і вчасне оформлення, повнота та достовірність заповнення обліково-статистичних карток; достовірність статистичних звітів).

8. Рекомендувати голові Ради суддів адміністративних судів України розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів адміністративних судів, які систематично і грубо допускали порушення норм матеріального та процесуального права.

9. Рекомендувати Раді суддів адміністративних судів України розглянути питання про персональну відповідальність керівництва Вищого адміністративного суду України, Львівського апеляційного адміністративного суду, Львівського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів за виявлені недоліки в організації роботи цих судів щодо забезпечення здійснення судочинства.

10. Рекомендувати Раді суддів України враховувати матеріали вивчення при призначенні суддів на адміністративні посади в адміністративних судах.

11. Звернути увагу Ради суддів адміністративних судів України на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства при здійсненні своїх повноважень, а також на необхідність покращення організації роботи з розгляду звернень, скарг громадян та юридичних осіб, особливо щодо дотримання строків розгляду та повноти відповідей на скарги, які стосуються неналежного виконання суддями адміністративних судів своїх обов’язків.

12. Рекомендувати членам кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вжити заходів щодо забезпечення неухильного дотримання законодавства при доборі кадрів на зайняття посад суддів в адміністративних судах, підвищення кваліфікаційного рівня працюючих суддів, своєчасного притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, які порушують законодавство під час здійснення судочинства в адміністративних справах.

13. Керівництву Вищого адміністративного суду України та Раді суддів адміністративних судів України до 1 вересня 2009 року поінформувати Президію Верховного Суду України та президію Ради суддів України про результати роботи щодо усунення виявлених в організації роботи адміністративних судів недоліків.

14. Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо забезпечення належних умов діяльності адміністративних судів відповідно до закону, зокрема в частині забезпечення їх приміщеннями, організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії адміністративних судів України та Ради суддів адміністративних судів України, дотримання порядку проходження матеріалів щодо призначення та обрання суддів адміністративних судів.

15. Рекомендувати Судовій палаті в адміністративних справах Верховного Суду України та Вищому адміністративному суду України проаналізувати існуючі недоліки в законодавстві, що регламентує адміністративне судочинство, та розробити зміни до відповідних законодавчих актів.

16. Рекомендувати президії Вищого адміністративного суду України та Раді суддів адміністративних судів України спільно з Академією суддів України розробити заходи щодо вдосконалення системи навчання та перепідготовки суддів адміністративних судів.

17. Цю постанову опублікувати у журналі “Вісник Верховного Суду України” та інших засобах масової інформації.

Голова Верховного Суду України В. Онопенко

Голова Ради суддів України П.  Пилипчук