Хроники и Комментарии

Власть, расследования, сатира, фото

Archive for 08.06.2015

Запорізькі аграрії у складі численної делегації взяли участь у Всеукраїнському аграрному Віче. ФОТО

Posted by operkor на 8 июня, 2015

Делегація від Запорізької області

Делегація від Запорізької області

Перше Всеукраїнське аграрне Віче 4 червня в Києві зібрало близько 5000 аграріїв з усієї України, серед яких близько 300 – делегація від Запорізької області. Віче стало завершальним етапом 29 регіональних аграрних Читать далее…

Posted in Спецтема - СЕЛО | Отмечено: , , , , | Leave a Comment »

В воскресенье «Запорожсталь» награждала победителей проекта «Мы — это город», а Арсен Мирзоян пел «Весну на Заречной…». ФОТО

Posted by operkor на 8 июня, 2015

DSC00183В воскресенье, 7 июня, в запорожском парке «Дубовий гай» подводились итоги уже третьего по счету конкурса социальных проектов, который с 2013 года проводит металлургический комбинат «Запорожсталь» Читать далее…

Posted in Запорожье | Отмечено: , , , | Leave a Comment »

ГОРЕ БЕЗ УМА. Кто и сколько заплатит загранице за проверку обоснованности наших газовых тарифов

Posted by operkor на 8 июня, 2015

Ïðåäñåäàòåëü Íàöèîíàëüíîé êîìèññèè ðåãóëèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè Ñåðãåé Òèòåíêî ïðîãíîçèðóåò, ÷òî Íàöèîíàëüíàÿ êîìèññèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà êîììóíàëüíûõ óñëóã áóäåò ñîçäàíà äî àïðåëÿ. Îá ýòîì îí ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè. "Êàê ìíå èçâåñòíî, íåäåëþ íàçàä (17-21 ÿíâàðÿ) ïðåìüåð-ìèíèñòð (Íèêîëàé Àçàðîâ) äàë ïîðó÷åíèå ïîäãîòîâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû ïî åå ñîçäàíèþ... Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî áóäåò ñîçäàí ïîëíîöåííûé îðãàí... ìîæåò, ÷åðåç 1-2 ìåñÿöà, à, ìîæåò, è áûñòðåå", - ñêàçàë Òèòåíêî.  äàííîå âðåìÿ ÍÊÐÝ ïðåäîñòàâëåíû ïîëíîìî÷èÿ Íàöêîìèññèè ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñîçäàííîé Âåðõîâíîé Ðàäîé 9 èþëÿ 2010 ãîäà, äî çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà åå ôîðìèðîâàíèÿ. Ðàíåå òàðèôû íà êîìóñëóãè óñòàíàâëèâàëèñü îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â íîÿáðå 2010 ãîäà ÍÊÐÝ èíèöèèðîâàëà âîçëîæåíèå íà íåå ôóíêöèé Íàöêîìèññèè ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà êîìóñëóã. Íà íîâîñîçäàííóþ êîìèññèþ âîçëîæåíû ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâîäà. Ñîãëàñíî çàêîíó, ôîðìèðîâàíèå êîìèññèè äîëæíî áûëî áûòü çàâåðøåíî äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. Äî 2011 ãîäà ôóíêöèè Íàöêîìèññèè ðåãóëèðîâàíèÿ êîìóñëóã âðåìåííî áûëè âîçëîæåíû íà ÍÊÐÝ. Äëÿ ýòèõ öåëåé Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ ðàñïîðÿæåíèåì ¹1707 îò 27 àâãóñòà ââåë äîïîëíèòåëüíóþ äîëæíîñòü ÷ëåíà ÍÊÐÝ è íàçíà÷èë íà íåå Âàëåðèÿ Êàëü÷åíêî.

НКРЭКУ наняла международные аудиторские компании для проверки расценок на газ, но результат аудита может вовсе не обрадовать украинцев. Украинские власти не перестают удивлять. Сначала Читать далее…

Posted in ВЛАСТЬ | Отмечено: , , , | Leave a Comment »

БЕРДЯНСК НЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ. Почему Метинвест не может загрузить мариупольские заводы

Posted by operkor на 8 июня, 2015

22=Находящиеся менее чем в двадцати километрах от линии фронта мариупольские металлургические комбинаты группы Метинвест не могут выйти на 100% загрузку производственных мощностей. И причины этого не только военные Читать далее…

Posted in Война, КАПИТАЛИЗАЦИЯ | Отмечено: , , , , | Leave a Comment »

Немецкая экономика тоскует по Путину, а США заключают выгодные сделки с РФ

Posted by operkor на 8 июня, 2015

12За несколько дней до начала саммита «большой семерки» в замке Эльмау в баварских Альпах представители немецкой экономики все сильнее критикуют исключение России из тогдашней «восьмерки», сообщает немецкая газета Die Welt. Так, глава Восточного комитета экономики ФРГ Экхард Кордес считает, Читать далее…

Posted in ВЛАСТЬ, Война | Отмечено: , , , , | Leave a Comment »